Pääportti Arisessa

Pääportti Naavuononperhään ja Navetanvuomhaan oon aivan E6:n vieressä Arisessa. Pääset portile ko parkkeeraat Arisen kaupan tykö ja kävelet 100 meetteriä. Se käypi laihin kans ajjaat portile Leiraveienin kautta. Sieltä löytyy hyvät maholisuuet parkeerata ja tietoa suojelualoista. Täälä saatat kans pittäät pausin ulkona, jos se oon hyvä sää. Naavuonon elämänkeinorakenuksesta löytyy julkiset hyysikät ja dyssimaholisuuet. Sielä oon kans pieni näyttely, joka muistelee Naavuonon luonon, kulttuurin ja elämänkeinoitten histooriasta.

Pääportti Arisessa

Rundvannethiin

Rundvannethiin oon rakenettu rastipaikka ja laavu. Tänne oon helppo ottaat myötä lapset vaikkapa uimhaan kuumana päivänä, tai freistaamhaan fiskulykkyä. Vierestä löytyy kans lähtöpaikka jos aijot mukale ylemäs Naavuononvuomhaan. Tänne sie pääset mettätietä, Dalveieniä, pitkin kävelemällä, sykläämällä tahi biililä jos tie oon auki ja se oon maholinen ajjaat. Fylkin tieltä oon Rundvannsbekkenhiin noin 3 kilomeetteriä. Tie päättyy kääntymäpaikkhaan jossa oon maholista parkkeerata. Täälä oon kans hyysikkä, informasuunia alasta ja pieni rastipaikka.

Laavu Rundvannetissa

Dalstuene Naavuononperässä

Dalstuene Naavuononperässä oon kolme vanhaa tuppaa jokka oon yhistetty yheksi tuvaksi. Sitä kuttuthaan Naavuonossa kans Skogstuene, ja se oon osa Nord-Troms Museumia. Vanhiin osa oon vuoelta 1880, ja sitä piethiin kämppänä mettähommissa ja alan muissa hommissa. Tuvat oon maholista laikottaat. Statskogila oon täälä kans laikkokämppä. Yhessä net luovat pienen siljon.

Matkan tänne oon paras alkaat Rundvannsbekkenin tyköä. Se sijaittee noin 3 km päässä Kvænangsbotnveieniltä mettätietä pitkin. Tämän matkan saattaa kans kävelä eli syklätä. Rundvannbekkeniltä tullee vanha, osittain rakenettu tie vankkhaan. Sitä oon käytetty pääsynä vankan resursitten tykö. Noin 1,5 km:n jälkhiin kääntyy polku kohti vanhaa henkkosiltaa, ja sen jälkhiin se oon maholista seurata polkua joka oon Naavuononjoven pohjaspuolela. Vaihtoehtonen reitti oon jatkaat 1 km:n tietä myöten uuele riippusillale Pikkusaaren kohala (syksystä 2021). Silta oon suorhaan Dalstuenin kohala. Polku kulkee suuritten tulvitten aikana uuele riippusillale Lilleöyhumpenin eteläpuolela, eikä louhikon sivvu (jokea myöten). Osa polusta oon kulttuuripolku jossa löytyy tietoa paikoista joitten sivvu polku kulkee.

Alala mikä oon kämpitten ympärillä, kassuu mettää jonka kasvuista saattaa nähä ette paikka oon ollu niittokenttä. Kartala alan nimi oonki Storslåtta (Isokenttä), ja syvemällä vankassa oon usheita samanlaisia kenttiä. Niitten käytön oon lopetettu vähinthään 60-70 vuotta sitten. Siksi kentät oon kasunheet hyvin umpheen ja palanheet osaksi luontoa. Tällä hetkelä (2021) työtelhään suunitelman kans jonka jälkhiin vanhat heinäniityt ja niittokentät Dalstuenin tykönä restaureerathaan ja ylläpiethään.

Matka Dalstuenin tykö oon osa Nord-Troms Friluftsrådin Ut i NORD:ta.

Lissää tietoa:

Dalstua Statskogin vuokraus – inatur.no

Nord-Troms Museum – ntrm.no/museumsanlegg/dalstuene

Ut i NORD – utinord.no

Isokoski Naavuononperässä

Isokoski/ Stuoragorži oon vaatimaton 20-30 meetteriä korkea kurkkio, mutta sitä oon kuitenki komea kattela. Se oon geologisella rajala (siiros), ja pahan päältä, kurkion yläpuolelta, oon hienot näkymät Naavuononvuomhaan.

Tänne pääset ko seuraat polkua syvemälle vankkhaan noin 3,5 km:ä. Polku oon tyhä osittain näkyvissä, ja joissaki paikoissa sen oon vaikea löytäät. Toinen vaihtoehto oon seurata poroaitaa joven öystäpuolela. Täälä oon ajojäljet osittain näkyvissä, mutta net pysättyvät kurkkion alapuolela. Polkuja ei ole merkitty, ja siksi pitäis saattaat navigeerata kartan jälkhiin, mutta maasto ja mukka passaa toenäkösesti usheimille.

Näkymä Isokosken yli

Kärpikkätupa ja Kärpikkäjärvi

Kärpikkä oon Naavuononvuoman sivuvankka. Mukka sinne oon 5 km ja se vie sinun yhtheen Naavuonon vanhiimiista jäljelä olevista rakenuksista, Kärpikäntuvale. Sen oon rakenettu noin 1915. Se oon yksi Statskogin laikkotuvista. Tupa oon hyvälä paikala Kärpikänjärven rannala.

Matka alkaa Gearbbetveienin lähtöpaikasta. Tänne pääset ko ajat Kvænangsbotnveieniltä (fylkintie) noin 1 km:n mettätietä pitkin. Täälä oon parkeerinkipaikka, rastipaikka, informasuunitauluja ja ulkohyyssikkä. Tie ylös kohti Kärpikkää kulkee vanhaa mettätietä pitkin. 1 km:n jälkhiin tie mennee Gearbbeturan läpi, ja sielä saattaa ihmetellä sitä työtä mitä aikasempina aikoina oon tehny ko oon haluttu päästä vankan resursitten tykö.

Sielä missä polku kulkee sähkölinjan alta, oon tärkeä pittäät oikean suunan. Älä seuraa polkua joka viepi ylös vaarale, vaan seuraa sitä polkua joka kulkee kaakkhoon. Polun varrele oon rakenettu usheita siltoja. Suojelualan raja ylitethään noin 3 km:n jälkhiin, 500 meetteriä sähkölinjasta.

Lissää tietoa:

Staskogin Kärpikäntuvan laikkottaminen – inatur.no

Ut i NORD – utinord.no

Kärpikkätupa

Kalanpyytö tunturijärvissä

Vaaroissa, Naavuononperän molemilla puolila oon monta järveä, joissa oon hyvät kalanpyytömaholisuuet. Monele paikka oon semmonen kalastajan eldorado josta saattaa lukeat erämaalehistä, mutta se häätyy tietysti olla lykky säitten ja fiskun kans tääläki.

Sekä kesälä ja talvela oon maholista nousta vankan öystäpohjasen puolela olevalle Gearbbehatin vaara-alale Kärpikän kautta. Talvela alale pääse julkista lumiskuutterilatua pitkin. Se alkaa Paattarista.

Lissää tietoa:

Fiskukortti ja kalastuksen reekelit, Statskog – inatur.no

Lumiskuutterilattuut – kvanangen.kommune.no

Navitankurkkian lähtöpaikka

Navetanvuoman lähtöpaikka oon pykätty aivan Navetankurkkian eteläpuolele. Sen sivvu kuljethaan Kvænangsbotnveieniä (Fylkintietä) etelhään käsin. Täältä löytyy parkeerinkipaikka, informasuunia, rastipaikka ja hyysikkä. Tämä oon hyvä paikka tutkiat Navetankurkkiata ja restaureerattua vesisahhaa. Se passaa kans alkaat mukat Navetanvuomhaan.

Aivan lähtöpaikan vieressä oon Navetankurkkian camping – lue lissää heän Facebook-sivulta.

Navitankurkkian lähtöpaikka

Mukkapolku Navetanvuomhaan

Pääsy Navetanvuomhaan: tavalisin reitti oon seurata Navetankurkkiasta Navetanjoven pohjaspuolta. Täälä oon polku joka vie Geitfjelletille tahi Navetanvuomhaan. Reitti Navetanvuomhaan oon noin 7 km ja nousua oon 350 meetteriä. Polku oon selvästi näkyvissä alussa, mutta sitä oon vaikeampi seurata ylempännä maastossa. Polku päättyy riippusillale joka ylittää Navetanjoven vankan pohjasosassa. Suojelualan raja kulkee heti sillan eteläpuolta. Koko mukka kulkee privaatilla maala. Polku yhistyy Geitfjelletin Ut i NORD-matkan kans.

Tämä oon hyvä lähtöpaikka ko lähet mukale syvemälle vankkhaan. Allaa ei ole sen erikoisemin soviteltu ulkoilmaelämää varten: täälä ei ole merkittyjä polkuja, ja se oon hyvä ottaat myötä oman teltan. Sáivalta löytyy aukinainen turvetkota jota retkeilijätsaattavat käyttäät. Sinne oon noin 9 km jos pyssyy Navetanjoven länsipuolela. Matkat Navetanvuomassa passaavat piian parhaiten mukile jonne otat myötä oman teltan ja repun. Ota mielelä myötä kans ongen ja hyvän kameran.

Matkan varrela kuljethaan kaunhiin Savukurkkian siutti. Se oon matkakohet jo ittessänsä. Kurkkio oon alle 1 km päässä tiestä.

Mukkapolku Navetanvuomhaan – Lappinokka

Vaihtoehtonen reitti Navetanvuomhaan seuraa vanhaa keinoa jota oon paikalisesti kuttuttu Lappinokaksi. Keino kulkee Sutuvuononperästä ja ylös Bolloráššan vaaraa kohti. Se kulkee ensimäisen kilomeetterin erittäin jyrkässä rintheessä. Ko pääsee ylemäs rinnettä, muuttuu maasto loivemaksi, ja keino seuraa vähitellen ajojälkiä Navetanvuomhaan. Yhtheensä matka Sáivhaan oon noin 9 km, ja tämä keino oon selvästi lyhykäisempi ko jos seurais joven pohjaspuolen polkua.

Lappinokka