Forvaltning

Myndighet til forvaltning av vernereglene for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder er gitt til et sammensatt verneområdestyre. Styret har fem medlemmer oppnevnt fra Kvænangen kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Styret forvalter i samsvar med verneforskriftene for områdene og naturmangfoldloven. I hovedsak er ansvaret til styret å forvalte områdene slik at vernet ivaretas og verneformålet oppfylles. Det er samtidig svært viktig at arbeidet gjøres i samråd med de som berøres av verneområdene.

En forvalter, som også er sekretær for styret, har det daglige ansvaret for oppfølging av det arbeidet styret bestemmer, blant annet planlegging, tilrettelegging, informasjon og saksbehandling.

Selv om det er verneområde, gjelder også andre lover og regler fullt ut. Det er derfor svært viktig at myndigheten for vernet samarbeider med andre. Se nedenfor for mer informasjon.

Les mer på Verneområdestyret sin egen hjemmeside (Åpnes i ny fane)

Forvaltning og oppsyn logo

Oppsyn

Oppsyn i verneområdene gjøres av Statens naturoppsyn (SNO). De påser at reglene for vernet blir overholdt, og rapporterer også om tilstanden i verneområdene til forvaltningsmyndigheten. I Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder utføres det meste av oppsynsarbeidet av Statskog Fjelltjenesten på oppdrag fra SNO.

SNO logo

Viktige samarbeidspartnere

Statskog

Statskog er et statsforetak som eies av den norske stat ved Landbruks- og matdepartementet. De forvalter det som er statlige grunneiendommer. Grunneierrettigheter opphører ikke selv om det er vern. En del aktiviteter berøres ikke av vernet i det hele tatt, og foregår på samme måte som utenfor verneområdet.

Statskog er selv ansvarlig for alt som har å gjøre med jakt og fiske, forespørsler om hogst mv.

Mer informasjon:

Generell informasjon – Statskog (Åpnes i ny fane)

Jakt, fiske og hytter – Inatur (Åpnes i ny fane)

Statskog logo

Nord-Troms Museum

Nord-Troms Museum skal formidle og dokumentere historien i distriktet. Museet er forvalter av Dalstuene etter avtale med Statskog.

Mer informasjon på Nord-Troms Museums nettside (Åpnes i ny fane)

nord-troms museum logo

Nord-Troms Friluftsråd

Nord-Troms Friluftsråd er felles for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. De jobber med å fremme friluftsliv gjennom aktivitetsopplegg og opplæring, blant annet på skoler og barnehager. De er ansvarlig for turtrimopplegget Ut i Nord. Det er flere turer i Kvænangen.

Mer informasjon på nettsiden til Ut i Nord (Åpnes i ny fane)

Nord-Troms friluftsråd logo

Andre lokale

Det er mange lag og foreninger i indre Kvænangen. Verneområdestyret samarbeider med flere i gjennomføring av tiltak. Det er også lag- og foreninger som har ansvar for drift og vedlikehold av infrastruktur for friluftsliv i området.

logo kvaenangen